Покана за общо събрание на Сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПИКЪЛБОЛ“ на 26.11.2023 г.

                                                                                          П   О   К   А   Н   А

 

от Председателя на Сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПИКЪЛБОЛ“

 

Председателят на Сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПИКЪЛБОЛ“ на основание чл. 13, ал. 1 от Устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква извънредно общо събрание на Сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПИКЪЛБОЛ“ на 26.11.2023 г. от 10.00 часа, в гр. София, п.к. 1233, р-н Сердика, ж.к. Банишора, ул. „Враня“ № 57, ет. 5, ап. 13., при следния дневен ред:

  1. Приемане на нов Устав на Сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПИКЪЛБОЛ“
  2. Избор на членове на Управителния съвет на Сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПИКЪЛБОЛ“;
  3. Разни

 

Материалите по дневния ред са на разположение на членовете на Сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПИКЪЛБОЛ“ (клубовете) на адреса на управление на Сдружението.

 

За провеждане на Общото събрание на Сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПИКЪЛБОЛ“ на 26.11.2023 г., регистрацията на клубовете (членове на Сдружението) започва в 09.30 часа.

Необходими документи за регистрация: В случай, че клубът ще се представлява от лице, различно от представляващия по закон, следва да се представи пълномощно с описани конкретни права за гласуване по дневния ред, описан в поканата.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в същия ден в 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.


________________________________

Гергин Недялков Ангелов

Председател на Сдружение „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПИКЪЛБОЛ“